Tekniske Detaljer

Tekniske Detaljer

Den grunnleggende idéen bak Kaldnes™ biofilm prosessen er å ha en biofilm reaktor med kontinuerlig drift uten fare for gjentetting, med lavt trykktap og høyt spesifikt overflateareal for biofilm.

Dette oppnås ved å gro biofilm på små bærer-elementer som beveger seg med vannet i reaktoren. Bevegelsen skapes ved hjelp av luft-innblåsning i aerobe system og ved mekaniske miksere i anaerobe system.

Bærerelementene lages av polyetylen med en tetthet omtrent som vann og er utformet som sylindre med en diameter på 9-65 mm, avhengig av bruksområdet. Fyllingsgraden av bærere i reaktoren kan variere mellom 10 og 67 %, også avhengig av bruksområde.

Den luftede MBBR benytter, på samme måte som en aktiv slam prosess, hele volumet av en reaktor. MBBR prosessen er betegnet som et biofilmsystem der biomasse vokser på bærere som beveger seg fritt i reaktoren. Bærerne holdes tilbake i reaktoren ved hjelp av en sil på utløpet. MBBR prosessen kan benyttes til både aerobe og anoksiske prosesser. I aerobe prosesser blir biofilm bærerne holdt i omrøring av bevegelse skapt av luft fra luftdiffusorer, mens i anoksiske prosesser holder en mikser bærerne i bevegelse. En skisse av prinsippet er vist i figuren under (Figur 1).

Figur 1: Skissen viser prinsippet for MBBR

Et luftesystem med medium boblestørrelse har blitt utviklet spesielt for MBBR reaktorer fra Krüger Kaldnes. Med biomediet i reaktoren vil effektiviteten av et slikt system øke til samme nivå som et finlufter-system.

Design av utløpssilen avhenger av type bærer som benyttes, hydraulisk belastning og om reaktoren er omrørt vha. luft eller mekanisk mikser. For luftede reaktorer er silene sylindriske og horisontalt montert når bærere av typen Kaldnes™ K1, Kaldnes™ K3 og BiofilmChip™ P brukes. Når den større Natrix™ F3 brukes vil et grovere gitter holde bærerne tilbake. I anoksiske reaktorer der bæreren Kaldnes™ K1 brukes vil utløpssilen være vertikale og reaktangulære. I alle tilfeller er utløpssilene utstyrt med lufting for å hindre gjentetting av silflaten

Figur 2: Bildene viser patenterte luftesystem (øverst til venstre) og eksempler på sil-installasjoner (sylindrisk sil montert horisontalt øverst til høyre og en grind under til venstre). Under til høyre vises en vertikalt montert sil og miksere i en anoksiske reaktor.

Kaldnes™ BOD-reduksjon-prosess

Kaldnes™ BOD-reduksjon og nitrifikasjons-prosess

Kaldnes™ for-denitrifikasjons-prosess

Kaldnes™ etter-denitrifikasjons-prosess