Metoder

Tekniker för termisk marksanering

Tillför värme genom hela processen

En av nycklarna till framgångsrik termisk marksanering är att kunna applicera värme på ett grundligt, kraftfullt och förutsägbart sätt. Om man inte har resurserna för att tillföra värme genom hela processen ökar riskerna att misslyckas. Av den anledningen har vi valt att använda oss av två huvudtekniker:

Termisk konduktiv uppvärmning (TCH)

I korta drag innebär termisk konduktiv uppvärmning att energi överförs till jorden genom termisk konduktivitet. Uppvärmning av alla typer av jord är både förutsägbar och effektiv eftersom värmeöverföring genom konduktivitet inte skiljer sig nämnvärt från jordtyp till jordtyp. Detta möjliggör enhetlig uppvärmning och effektiv sanering av finkorniga material som lera, slam, icke-homogena bottensatser och till och med berggrund. 

Termisk konduktivitet är den enda uppvärmningstekniken som kan hetta upp skikt under markytan från låga till höga temperaturer och därmed behandla en lång rad föroreningar, såsom VC, PAH, PCB och dioxin.

Genom att använda elektriska uppvärmningselement installerade i traditionella stålrör kan vi strömförsörja dessa genom förnybara energikällor som vind- och vattenkraft. Dessutom förser det elektriska systemet skikten under markytan med energi med nästan 100% effektivitet.

Sedan 2006 har vi valt att samarbeta med TerraTherm Inc. och använder deras patenterade uppvärmningsteknologi. Vi anser att TerraTherms arbetsmetoder för termisk marksanering ligger i linje med vår vision.

Ånginjektion

På en del saneringsplatser är vissa sektioner mycket permeabla och ligger under grundvattennivån. Då används ånginjektion.

Whenever sites have high water yielding aquifers there might be challenges with reaching the treatment temperature because the flowing water removes more energy than injected. This is where we either use or supply the heating techniques with Steam Enhanced Extraction (SEE).

With SEE it is possible to inject significant more energy from fewer wells. With SEE you are even capable of creating a steam bubble that stops water from flowing into the treatment zone. Since SEE relies on hydraulic conduction it is more challenging and hence it is important to have the expertise and knowledge with hydrogeology to design and implement the technology. Combining TCH and SEE gives the most robust and successful thermal remediation approach capable of handling almost all situations.