Förfrågningar

Förfrågningar

ÄR TERMISK SANERING DEN BÄSTA LÖSNINGEN FÖR MIN ANLÄGGNING?

I stort sett alla anläggningar som innehåller organiska föroreningar kan behandlas med termisk marksanering enligt noggranna saneringskriterier till skillnad från flera andra in situ-tekniker beroende av hydraulisk permeabilitet. Många anläggningar kan dock uppnå sina specifika mål utan termisk sanering, i vilka fall mindre effektiva tekniker kan implementeras.

Det är viktigt för oss att ni får rätt sorts rådgivning för att kunna ta det bästa beslutet för just er anläggning.

Ni kan kontakta oss eller fylla i detta elektroniska formulär. Det är vanligtvis en tvåstegsutvärdering. Först och främst undersöker vi eventuella hinder för att kunna utföra saneringen, och om sådana inte finns lägger vi fram ett preliminärt anbud baserat på parametrarna för just er anläggning.

Det preliminära anbudet innehåller

  • Utvärdering av värmetekniker
  • Extraktionsmetod och saneringsmetod för utflöde
  • Viktiga beräkningsparametrar
  • Beräknad kostnad och tidsplan
  • Antaganden gjorda för anbudet
  • Referenser