BioTherm™

Termofil udrådning af primær slam og biologisk overskudsslam

Omsætter det organiske tørstof til biogas og forbedrer afvandingsegenskaberne af den resterende tørstofmængde

Termofil drift (55oC) fordobler omsætningshastigheden i rådnetanken, som derfor også får kapacitet til at behandle det biologiske overskudsslam.

Fordele:

  • Reducerer slammængden op til 40%
  • Producerer stabiliseret slam
  • Egenproduktion af strøm og varme
  • Lavere udgifter til slambortskaffelse
  • Overholder ATEX direktivet

Applikation:

  • På eksisterende rådnetanke etableres ekstra varme -vekslerkapacitet til opvarmning og evt. varmegenvinding
  • På nye rådnetanke - designet til termofi l udrådning - bliver udrådnet slam taget ud fra toppen, således at man undgår skum i tanken.
  • En specialdesignet gasvasker sørger for at reducere gassens vandindhold og minimere skum i gassystemet