Tekniske detaljer

Procesbeskrivelse

Processen består af to identiske og forbundne procestanke. Systemet køres sekventielt, dvs. flow og procesforhold skifter i rækkefølge i reaktionstankene.

På denne måde kan denitrifikations- og nitrifikationsvoluminet justeres til den aktuelle situation. Resultatet er et system med en fremragende fleksibilitet, der kontinuerligt bruger reaktionsvoluminet optimalt og dermed giver den bedst mulige behandling.

Biodenitro™ processen kan bedst illustreres ved at følge kvælstoffjernelsen i en af procestankene igennem en hel driftscyklus fra fase A til D.

Naturligvis vil forløbet af faserne blive optimeret for hvert anlæg under indkøringen. Ydermere findes der flere faser end de viste, således at driften kan optimeres endnu mere.

Fase A

Spildevandet ledes til tank II, hvor det omrøres i et anoxisk miljø. Under sådanne betingelser tvinges mikroorganismerne til at bruge den tilstedeværende nitrat fra den forrige fase som iltkilde, mens de nedbryder de organiske stoffer og derved frigiver kvælstof til atmosfæren (denitrifikation).

I tank I tilføres ilt (aerobe forhold), hvilket starter en biologisk nedbrydning af de resterede organiske stoffer og der sker en omdannelse af spildevandets ammoniakindhold til nitrat (nitrifikation). I denne og den efterfølgende fase flyder spildevandet fra tank I til efterklaringstanken.

Fase B

Fase B er en kort midlertidig fase, hvor spildevandet ledes til tank I, hvor ilt tilføres (aerobe forhold). Ilt tilføres også tank II i denne fase. Formålet med fasen er at reducere indholdet af ammoniak i tank II før spildevandet udledes fra denne tank.

Fase C and D

Disse faser svarer til fase A og B, bortset fra, at det indkomne og udledte spildevand og procesforholdene i tankene veksler frem og tilbage. Når først fase D er tilendebragt, vil driftscyklussen starte igen.