Tekniske detaljer

BAS™ - Tekniske detaljer

BAS™ - kombinasjonsprosess for næringsrike avløpsvann

En aktivslam-prosess er ofte effektiv og gir tilfredsstillende renseresultater. Men den kan være ustabil når den organiske belastningen varierer. Aktivslam-prosessen kan også være følsom for slamsvelling, spesielt når lett nedbrytbart organisk stoff omsettes.

I BAS™-prosessen vil MBBR-steget jevne ut belastningstopper og redusere en større del av det lett nedbrytbare organiske stoffet. Dette skaper stabil og effektiv drift av aktivslam-prosessen, samt gode sedimenteringsegenskaper.

BAS™ - ombinasjonsprosess for næringsfattige avløpsvann

Effekten av aktivslam-steget kan forbedres ytterligere hvis MBBR-trinnet er drevet under næringssaltbegrensning. Dette medfører at bakteriene i biofilmen produserer ekstra-cellulære polysakkarider (EPS) i stedet for nye bakterier når lett nedbrytbart organisk materiale brytes ned. Denne EPS-rike biomassen blir så føde for bakteriene i aktivslam-steget og det har vært vist at konsumering av EPS-rik føde gir ypperlig slamkarakteristikk.

Siden EPS-rik biomasse inneholder mye mindre næringssalter enn normal biomasse, vil frigjøring av næringssalter ved nedbrytning av biomassen kunne holdes på et lavt nivå, typisk < 0,5 mg/l.

Det at hovedmengden biologisk nedbrytbart organisk materiale, inkludert biomasse fra biofilm-steget, brytes ned over to trinn betyr at mindre slam produseres. Slamproduksjonen avhenger av hvor lett nedbrytbart det innkommende avløpsvannet er.