Mikrobiologiska tester

AnoxKaldnes

Med våra mikrobiologiska analysmetoder kan vi hjälpa er med problemlösning och optimering av era biologiska reningsprocesser. Vi har de verktyg som behövs för att för att få inblick i den mikroskopiska världen. Med våra analysmetoder kan ni få svar på hur den mikrobiologiska sammansättningen i er anläggning ser ut och, vid upprepade analyser, hur mikrobiologin förändras vid olika driftsförhållanden. Vi hjälper er att tyda tecknen i slammet och lösa driftproblem eller optimera processen.

Vi erbjuder:

Diagnostisk mikroskopering

Mikroskopet är ett fantastiskt verktyg som, med ljus, linser och filter, ger oss en inblick i den mikroskopiska världen. Detta instrument ger oss möjlighet att på ett effektivt sätt övervaka mikrobiologin i biologiska reningsprocesser och är en viktig del av felsökningsproceduren när det gäller att hitta orsaken till att en process inte fungerar optimalt.

Genom att bedöma bl a slamflockarnas utseende, andelen trådformade bakterier och faunan av mikrodjur i slammet kan vi få svar på frågor om varför slammet uppträder på ett visst sätt och vad man kan göra för att råda bot på det.

I analysen undersöks cirka 20 nyckelparametrar; storlek och struktur hos flockarna, mängden oorganiska föreningar, förekomst av slem (zoogloeala strukturer), mikrosvampar, filament, spiroketer, frilevande bakterier, flagellater, ciliater och rotatorier.

Genom att typbestämma de vanligaste trådformade bakterierna (filamenten) kan man också ofta få viktiga diagnostiska ledtrådar kring orsaken till slamsvällningproblem.

Komplett kartläggning av den mikrobiella sammansättningen

Med amplicon-sekvensering kan vi bestämma artsammansättningen och fördelningen av de olika mikroorganismer som finns i er anläggning.

Vi har också tillgång till den mikrobiologiska databas som Aalborgs Universitet och Veolia tillsammans har byggt upp under många år. Därifrån har vi stor kunskap om sambandet mellan olika driftsförhållanden och den mikrobiella artsammansättningen. Vi vet vilka konsekvenser som kan förväntas vid olika bakterietypers närvaro och hur eventuella problem ska lösas.

Upprepade kartläggningar av den mikrobiella sammansättningen kan, tillsammans med data från anläggningen, ge ytterligare hjälp till driftsoptimering och problemlösning.

Identifiering av specifika bakteriegrupper

Med fluorescensmikroskopi (FISH) kan vi identifiera specifika grupper av bakterier och kvantifiera deras utbredning i slammet. Genom att jämföra resultaten med tidigare förhållanden i anläggningen och med andra liknande anläggningar kan vi också bidra med problemlösning och optimering.

Utvärdering av livskraften

Med LIVE/DEAD® färgningar kvantifierar vi hur många levande och döda celler det finns i slammet och kan därigenom utvärdera om andelen döda celler är normalt. Denna metod kan användas exempelvis vid klorering av anläggningen eller vid mottagning av avfallsprodukter som kan påverka bakteriesammansättningen negativt.

SKICKA PROV

Vill du skicka prov för mikrobiologiska analyser är det viktigt att du kontaktar oss i förväg.

Anvisningar för mikroskoperingsprover finns till höger.