Biologiska satsvisa tester

AnoxKaldnes

Vi erbjuder ett stort utbud av tester som gör det möjligt att undersöka nedbrytbarhet och toxicitet i olika avloppsvatten, metanpotentialen i biogassubstrat samt den biologiska aktiviteten i olika slam.

Vi erbjuder:

Nedbrytbarhetstester

Tester av aerob biologisk nedbrytbarhet sker antingen med avseende på DOC- eller COD-reduktion (die-away test), eller konsumtion av syre (respirometriskt test). Dessa ackrediterade batch-tester används för att utvärdera nedbrytbarhet av ett ämne eller ett avloppsvatten. Vi erbjuder också ett saltvattentest, som än så länge inte är ackrediterat. Vi erbjuder GLP-godkända tester för prover som tex ska registreras enligt den europeiska kemikalielagstiftningen REACH.

Vi utför även anaeroba nedbrytningstester enligt ISO 11734/OECD 311 samt enligt den nyligen föreslagna metoden AnBUSDiC. 60% anaerob nedbrytbarhet är ett krav för att få märka produkter som innehåller tensider med Ecolabel eller Svanen.

Toxicitetstester

En toxicitetsanalys utvärderar effekten av olika koncentrationer av en förorening eller ett komplext avloppsvatten på de bakterier som är ansvariga för avloppsrening. Ett nedbrytningstest kan med fördel kompletteras med ett toxicitetstest före och efter nedbrytning. Våra toxicitetsanalyser fokuserar antingen på heterotrofa aeroba bakterier (respirationshämning enligt metoden SS-EN ISO 8192) eller nitrifikationsbakterier. Hämning av nitrifierande mikroorganismer utvärderas enligt två ackrediterade metoder, SS-EN ISO 9509 och Nitritox™. Nitritox™-metoden utvecklades på AnoxKaldnes och är baserad på bestämning av nitritproduktion av en immobiliserad renkultur av nitrifierare. Dessutom utförs en icke-ackrediterad screeningmetod, baserad på VKI (Danska Vatten Kvalitet Institutet) SNV rapport 4424.

Satsvisa rötningsförsök (BMP-tester)

Satsvisa rötningsförsök används bland annat i kombination med en substratutvärdering för att ge information kring biologisk nedbrytbarhet och maximalt biogasutbyte hos ett substrat eller en substratblandning. De kan också användas för att utföra aktivitetstest på rötkammarinnehåll.

Ekotoxikologiska tester

AnoxKaldnes kan i samarbete med Toxicon AB erbjuda många ekotoxikologiska tester.

Specialanpassade satsvisa tester

Vi utför satsvisa specialanpassade tester för att felsöka eller utvärdera er process utifrån den frågeställning ni har, t ex undersökning av denitrifikationshastighet vid dosering av olika kolkällor eller aktivitetstest för biologisk fosforavskiljning.

VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ NÄR NI SKICKAR PROVER TILL OSS

  • Det är viktigt att du fyller i följesedeln (se Dokument till höger)
  • Undvik att skicka prov dagen före helger.
  • Läs noggrant anvisningar och konserveringstider i dokumentet "Provanvisningar" (se Dokument till höger).
  • Det är ytterst viktigt att proven är väl packade för att hindra läckage.

För mer information, kontakta oss.