Alizair™ / Alizair™ Package Plant

Biologisk lugtfjernelse

Opsamling og behandling af spildevand resulterer ofte i ubehagelig luft.

Alizair™ is a biological deodorisation process

På grund af manglen på luft, og i særdeleshed ilt, vil det opsamlede spildevand blive septisk og meget ildelugtende, nogle gange direkte i ledningsnetniveau og normalt ved ankomst til spildevandsanlægget.

På anlægsniveau kan opbevaring og behandling af biprodukter fra spildevandsbehandlingen (slam, skum m.v.) ligeledes afgive stærke lugte.

I spildevandsanlægget er generne hovedsageligt relateret til tilstedeværelsen af svovlforbindelser, som delvist dannes allerede i ledningsnettet, og i et mindre omfang relateret til tilstedeværelsen af kvælstofforbindelser.

Svovlforbindelserne, der er den største koncentration i den ildelugtende lugt fra forbehandlingen, samt koncentreringen og afvandingen af slammet, frembyder de største lugtgener. Kvælstofforbindelserne (ammoniak, aminer) er hovedsageligt til stede i slambehandlingsbygningerne.

For at undgå at lugten fra anlægget spreder sig til omgivelserne, og for at opnå sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen for personalet, minimeres alle risici for at udlede ildelugtende gasser ved hjælp af et biologisk lugtfjernelsessystem, det såkaldt Alizair™.