Actiflo™

Actiflo™: kompaktowy osadnik

Actiflo™ to kompaktowy układ pracujący z wykorzystaniem mikropiasku (Actisand™), na którego ziarnach formują się kłaczki. Mikropiasek obciążony powstałymi kłaczkami charakteryzuje się wyjątkową zdolnością sedymentacji, pozwalając na zaprojektowanie systemu pracującego przy bardzo dużych przepływach oraz krótkim czasie zatrzymania. Dzięki takiej konstrucji uzyskuje się 5-cio krotnie mniejszą powierzchnię zabudowy w porównaniu do klasycznego osadnika lamelowego, czy też jednostki flotacji ciśnieniowej (DAF) oraz do 20 razy mniejszą powierzchnię w stosunku do klasycznego systemu koagulacji.

Woda pitna

Actiflo™ może być stosowane do uzdatniania zarówno wody powierzchniowej jak i podziemnej w warunkach, gdy wymagane jest zwiększenie wydajności oraz redukcja kosztów.

System jest zalecany do oczyszczania:

 • wody o znacznych wahaniach dopływów i stężeń zawiesiny,
 • wody o niskej temperaturze (1°C),
 • wód stojących o niskiej mętności,
 • wody morskiej lub zasolonej.

Dzięki zastosowaniu mikropiasku Actisand™, Actiflo™ gwarantuje znacznie wyższą jakość oczyszczania niż istniejące procesy klarowania, zapewniając tym samym stałe usuwanie:

 • mętności, barwy, TOC,
 • glonów, zanieczyszczeń mikrobiologicznych, cryptosporidium,
 • związków żelaza, manganu i arsenu...


Actiflo™ jest szczególnie skuteczne do usuwania zapachu i smaku związanego z występowaniem glonów.
Może być również stosowane do odzysku wody płuczącej z filtrów grawitacyjnych, co dodatkowo redukuje straty wody i koszty eksploatacyjne.

Ścieki

Actiflo™ może być wykorzystywane w większości zastosowań komunalnych:

 • Wstępna sedymentacja: dzięki zastosowaniu mikropiasku w procesie Actiflo™ można oczyszczać wodę surową o szybko zmieniających się parametrach jakościowych oraz bardzo dużej nierównomierności dopływów,
 • Oczyszczanie wód płuczących z biofiltrów: z powodu krótkiego czasu zatrzymania osad biologiczny nie jest septyczny; dzieje się tak dzięki nadzwyczaj efektywnemu procesowi klarowania połączonemu z wyższymi poziomami oczyszczania porównywalnymi do procesów flotacji,
 • Klarowanie ścieków po złożacg biologicznych, zamiast osadnika konwencjonalnego,
 • Oczyszczanie wód burzowych (z przelewów kanalizacji ogólnospławnej): Actiflo™ oczyszcza maksymalne przepływy występujące podczas okresów deszczowych. 
  W połączeniu z dezynfekcją UV, system dostarcza oczyszczoną wodę spełniającą najbardzej rygorystyczne dyrektywy dotyczące jakości wody do kąpieli oraz jakości wód, w których żyją skorupiaki,
 • III stopień oczyszczania lub usuwanie fosforu:  w przypadku zastosowania systemu w celu usunięcia zawiesny, barwy i fosforu, Actiflo™ spełnia lub przewyższa wymagane standardy jakości wody osiągając zwykle efektywność usuwania powyżej 90%. Ta sama jednostka Actiflo™ jest wykorzystywana do oczyszczania wód deszczowych o maksymalnych przepływach oraz do III-ego stopnia oczyszczania w warunkach bezdeszczowych, zapewniając znaczne usunięcie endokryn,
 • Odzysk wody do nawodnień, w kombinacji z mikrositami tarczowymi i dezynfekcją UV.

Ścieki przemysłowe i woda procesowa

Actiflo™ jest idealnym rozwiązaniem stosowanym przy zawracaniu wody procesowej do obiegów oraz do podczyszczania wody kotłowej lub wody uzupełniającej chłodnie kominowe.

Actiflo™ nadaje się do oczyszczania wody procesowej każdego typu, jak również większości ścieków przemysłowych.

 • Usuwanie zawiesiny i barwy: zastosowanie Actiflo™ przed oczyszczaniem na membranach, odwróconą osmozą, lub w kombinacji z mikrositami tarczowymi umożliwia uzyskanie wody procesowej dla przemysłu papierniczego i spożywczego,
 • Usuwanie metali ciężkich (ołów, kadm, cynk...) i popiołu ze ścieków pochodzących z elektrowni i stalowni, lub końcowe oczyszczanie w celu usunięcia zawiesiny i zanieczyszczeń towarzyszących.