Actiflo®

Actiflo®: unikatowy osadnik

Actiflo® to innowacyjny i niezwykle kompaktowy proces flokulacji i sedymentacji do uzdatniania wody pitnej, opadowej, procesowej i oczyszczania ścieków. Proces wykorzystuje opatentowany mikropiasek, który działa jak balast dla flokulującej materii i przyspiesza jej opadanie. Dzięki temu czas flokulacji jest znacznie skrócony, a zajmowana powierzchnia nawet 50-cio krotnie mniejsza w porównaniu do konwencjonalnych systemów koagulacji.

Woda pitna

Actiflo® może być stosowane do uzdatniania wody powierzchniowej i podziemnej zwłaszcza, gdy wymagane jest zwiększenie wydajności oraz redukcja kosztów.

System jest zalecany do uzdatniania:

 • wody o znacznych wahaniach przepływów i stężenia zawiesiny,
 • wody o niskej temperaturze,
 • wód stojących o niskiej mętności,
 • wody morskiej lub zasolonej.

Dzięki zastosowaniu mikropiasku, Actiflo® gwarantuje znacznie wyższą jakość oczyszczania niż istniejące procesy klarowania, zapewniając tym samym stałe usuwanie:

 • mętności, barwy, TOC,
 • glonów, zanieczyszczeń mikrobiologicznych, cryptosporidium,
 • związków żelaza, manganu i arsenu


Actiflo® jest szczególnie skuteczne do usuwania zapachu i smaku związanego z występowaniem glonów.
Może być również stosowane do odzysku wody płuczącej z filtrów grawitacyjnych, co dodatkowo redukuje straty wody i koszty eksploatacyjne.

Woda procesowa i ścieki przemysłowe

Actiflo® jest idealnym rozwiązaniem stosowanym przy zawracaniu wody procesowej do obiegów oraz do podczyszczania wody kotłowej lub wody uzupełniającej chłodnie kominowe.

Actiflo® nadaje się do oczyszczania wody procesowej każdego typu, jak również większości ścieków przemysłowych.

 • Usuwanie zawiesiny i barwy: zastosowanie Actiflo™ przed oczyszczaniem na membranach, odwróconą osmozą lub w kombinacji z filtrami tarczowymi umożliwia uzyskanie wody procesowej dla przemysłu papierniczego i spożywczego,
 • Usuwanie metali ciężkich (ołów, kadm, cynk...) i popiołu ze ścieków pochodzących z elektrowni i stalowni, lub końcowe oczyszczanie w celu usunięcia zawiesiny i zanieczyszczeń towarzyszących.

Ścieki komunalne

Actiflo® może być wykorzystywane w większości zastosowań komunalnych:

 • Etap wstępnej sedymentacja: dzięki zastosowaniu mikropiasku w procesie Actiflo® można oczyszczać wodę surową o szybko zmieniających się parametrach jakościowych oraz bardzo dużej zmienności dopływów,
 • Oczyszczanie wód płuczących z biofiltrów: z powodu krótkiego czasu zatrzymania osad biologiczny nie jest septyczny; dzieje się tak dzięki nadzwyczaj efektywnemu procesowi klarowania połączonemu z wyższymi poziomami oczyszczania porównywalnymi do procesów flotacji,
 • Klarowanie ścieków po złożach biologicznych - zamiast osadnika konwencjonalnego,
 • Oczyszczanie wód opadowych (z przelewów kanalizacji ogólnospławnej): Actiflo® oczyszcza maksymalne przepływy występujące podczas okresów deszczowych. 
  W połączeniu z dezynfekcją UV, system dostarcza uzdatnioną wodę spełniającą najbardziej rygorystyczne standardy wód pobieranych do konsumpcji oraz wymagań jakości wód dla skorupiaków
 • III stopień oczyszczania lub usuwanie fosforu: w przypadku zastosowania systemu w celu usunięcia zawiesiny, barwy i fosforu, Actiflo® spełnia lub przewyższa wymagane standardy osiągając zwykle efektywność usuwania powyżej 90%. Ta sama jednostka Actiflo® jest wykorzystywana do oczyszczania wód opadowych o maksymalnych przepływach oraz do III-ego stopnia oczyszczania w warunkach bezdeszczowych, zapewniając znaczne usunięcie endokryn,
 • Odzysk wody do nawodnień, w kombinacji z mikrositami tarczowymi i dezynfekcją UV.