Actiflo™

Actiflo™ : en kompakt sedimenteringsprosess

Actiflo™ er en kompakt prosess som fungerer ved at det anvendes mikrosand (Actisand™) som et tilsatsmiddel i fnokkdannelsen. Fnokkene med mikrosand oppnår en helt unik sedimenteringskarakteristikk, som tillater et prosessdesign med meget høy overflatehastighet og kort oppholdstid. Et slikt prosessdesign resulterer i et arealbehov som er 5 ganger mindre enn en klassisk lamelleseparator, eller et flotasjonsanlegg, og opp til 20 ganger mindre enn konvensjonelle sedimenteringsanlegg.

Drikkevann

Actiflo™ anvendes til rensing av både overflatevann og grunnvann der forbedret ytelse og/eller redusert investeringskostnad er ønsket.

Prosessen er ideelt egnet til behandling av:

 • Hurtig varierende vannkilder
 • Vann med lav temperatur (1°C)
 • Vann med lav turbiditet
 • Hav- eller brakkvann


Ved å bruke Actisand™ oppnår Actiflo™ -prosessen bedre ytelse enn alle andre sammenlignbare renseprosesser. Prosessen fremviser pålitelige resultater for:

 • Turbiditet, farge, TOC
 • Alger, partikkelmengde, patogener, cryptosporidium
 • Oksidert jern, mangan og arsenikk


Actiflo™ er særlig velegnet for å fjerne smak og lukt i forbindelse med algevekst. Den anvendes også til gjenvinning av vaskevann fra gravitasjonsfiltre og reduserer dermed vannforbruk og driftskostnader.

Avløpsvann

Actiflo™ kan brukes i de fleste kommunale applikasjoner:

 • Forsedimentering: massen av mikrosand som konstant er i omløp i prosessen, gjør at Actiflo™ lett håndterer hurtige endringer i råvannskvaliteten og/eller hurtige variasjoner i innkommende vannmengde
 • Behandling av vaskevann fra biofilter: fordi oppholdstiden er kort reduseres risikoen for at det biologiske slammet blir septisk. Vaskevannet renses derfor særdeles effektivt og med resultater som er langt bedre enn f. eks. med flotasjon
 • Behandling av spillvann fra rislefilter, i stedet for konvensjonell sedimentering
 • Overvannsbehandling (kombinert avløp/overvann): Actiflo™ behandler spissbelastninger når det trengs. I kombinasjon med UV-desinfisering (Actistar™), oppnås en meget fleksibel løsning selv med det strengeste direktiver i forbindelse med f.eks. badevannskvalitet eller oppdrett av skalldyr
 • Etterpolering eller fjerning av fosfor: uansett om brukt for fjerning av suspendert stoff, farge eller fosfor, møter eller overstiger Actiflo™ rensekravene med resultater som normalt ligger over 90%. Den samme Actiflo™-enhet brukes til overvannsbehandling ved spissbelastning og til etterbehandling ved lavbelastingsforhold, med signifikant fjerning av hormonforstyrrende stoffer (endokrine perturbatorer)
 • Gjenanvendelse av vann for vanning eller oppfylling av vannførende sjikt, i kombinasjon med Discfilter og UV desinfeksjon (Actiflo® Disc)

Industrivann- og avløp

Actiflo™ er en ideell løsning for resirkulering av prosessvann og forbehandling av vann til trykktanker eller kjøletårn.

Tilsvarende behandler Actiflo™ de fleste typer prosessvann og de fleste typer avløp fra industrien

 • Tørstoff- og fargefjerning: før membranbehandling, omvendt osmose (Actimem™), eller i kombinasjon med Skivefilter (Actiflo® Disc), for produksjon av prosessvann til papir- eller matindustrien
 • Fjerning av tunge metaller (bly, kadmium, sink..), aske fra kraftanlegg og avløpsvann fra stålverk, eller etterpolering for fjerning av suspendert stoff og liknende forurensere
 • Bløtgjøring (Actisoft™) for produksjon av demineralisert vann