Actiflo™

Actiflo™ : kompaktní usazovací nádrž

Actiflo™ je kompaktním procesem, který používá mikropísek (Actisand™) jako očkovací látku pro vytváření vloček. Vločky zatížené mikropískem mají jedinečnou usazovací schopnost, která umožňuje návrhy usazovacích nádrží s velice vysokými průtoky a krátkou dobou retence. Tyto projekty vedou k půdorysům, které jsou 5 x menší než klasické lamelové nádrže nebo nádrže s flotací rozpuštěného vzduchu l (DAF) a až 20 x menší než konvenční čiřící systémy.

Pitná voda

Actiflo™ se používá jak pro povrchové, tak i pro podzemní vody tam, kde je žádoucí zvýšená výkonnost a/nebo snížení investičních nákladů.

Hodí se ideálně na úpravu  :

 • Vodu s nízkou teplotou (1°C),
 • Rychle se měnících zdrojů vody,
 • Vodu v nádrži s velmi nízkou turbiditou,
 • Mořskou vodu nebo poloslanou vodu

Pomocí použití Actisand™ dosahuje Actiflo™ lepší výkonnosti než všechny stávající procesy čiření a poskytuje konzistentní odstraňování :

 • zákalu, barvy, celkového organického uhlíku (TOC),
 • řas, částic, patogenních látek, kryptosporidia,
 • oxidovaného železa, manganu a arsenu...


Actiflo™
je obzvláště užitečný k odbourávání chuti a zápachu spojeného s růstem řas.
Může být také používán k obnově proplachovací vody z rychlých gravitačních filtrů, čímž se snižují ztráty vody a provozní náklady.

Odpadní vody

Actiflo™ lze používat pro většinu komunálních aplikací:

 • Usazování: vzhledem ke hmotě mikropísku, který je stále v procesu, zvládá Actiflo™ velice rychlé odchylky v kvalitě surové vody a rychlé změny průtoku
 • Čištění vody z proplachu biofiltrů: vzhledem ke krátké době retence se biologický kal pravděpodobně nestane septickým ; z tohoto důvodu je odsazen velmi efektivně, s vyšší úrovní čištění ve srovnání s flotací
 • Čištění odtoků z biofiltru výměna za konvenční usazovací nádrž
 • Čištění dešťových vod (odlehčovací komora): Actiflo™ trnistí špičkové přítoky dešťových vod při jejich výskytu. V kombinaci s dezinfekcí UV (Actistar™) zajišťuje odtoky, které jsou v souladu s přísnějšími směrnicemi o vodě pro koupání a vodě pro korýše
 • Terciární čištění nebo odbourávání fosforu: ať již se používá pro odbourávání nerozpuštěných látek, zbarvení nebo fosforu, Actiflo™ splňuje nebo převyšuje normy pro kvalitu vody s odbouráváním nad 90%. Stejná jednotka Actiflo™ se používá na čištění dešťových vod při špičkových průtocích a pro terciární stupeň v době sucha, s významným odbouráváním hormonů (endokrinní perturbátory)
 • Opětovné využití vody pro zavlažování plodin nebo obnovu zvodní, v kombinaci s Discfilter a dezinfekcí UV (Actiflo® Disc)

Průmyslové vody a odtoky

Actiflo™ je ideálním řešením pro recyklaci užitkové vody a předčištění vody pro kotle nebo přídavnou vodu pro chladicí věže.

Podobně čistí jakýkoliv typ užitkové vody i většinu průmyslových odtoků.

 • Odbourávání pevných látek a zabarvení: před čištěním na membráně, reversní osmóza (Actimem™), nebo v kombinaci s Discfilter (Actiflo® Disc) k produkci užitkové vody pro papírenský průmysl. průmysl celulózy a potravinářský průmysl
 • Odbourávání těžkých kovů (olovo, kadmium, zinek...) a popele z odtoků elektráren a oceláren, nebo čištění pro odbourání nerozpuštěných látek a příslušných polutantů
 • Změkčování vápna a sody (Actisoft™) po výrobu demineralizované vody